OBCHODNÉ PODMIENKY

 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
   
  • Internetový obchod DEXSHOP sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka v platnom znení.
  • Prevádzkovateľom internetového obchodu DEXSHOP je firma
   Dextrade Žilina, s.r.o., Kamenná 9, 010 01 Žilina,
   IČO: 30224802, IČDPH: SK2020445273,
   zapísaná v obch. registri OS Žilina, č.vl. 191/L
   (ďalej len „predávajúci“)
  • Nákup v internetovom obchode DEXSHOP môžu realizovať fyzické aj právnické osoby (ďalej len „kupujúci“).
  • Zaslaním objednávky prostredníctvom tohto internetového obchodu, potvrdzuje zároveň kupujúci súhlas s jednotlivými ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
  • Produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke internetového obchodu (ďalej len „tovar“) určené pre výrobu nábytku a interiérov a sú dodávané v súlade s uvedenými technickými parametrami a zodpovedajú platným technickým normám. Farebné vyobrazenie tovaru nemusí presne zodpovedať skutočnosti, z dôvodu nepresnosti zobrazovacích jednotiek počítača.

   
 2. OBJEDNÁVANIE TOVARU
   
  • Vyplnenie a odoslanie objednávky cez internetový obchod sa považuje za návrh kúpnej zmluvy. Prijatie objednávky je potvrdené kupujúcemu notifikačným e-mailom o zaevidovaní jeho objednávky do 60 min. po odoslaní objednávky.
  • Podmienkou potvrdenia objednávky je povinné vyplnenie údajov pri objednávaní tovaru, resp. registrácii:
   • Meno a priezvisko kupujúceho / Názov firmy (fyzické osoby/právnické osoby)
   • Poštová adresa pre doručenie tovaru
   • Telefonický kontakt
   • E-mailová adresa
   • IČO, príp. IČDPH (právnické osoby)
    
  • Objednávky nad 200.-€, príp. objednávky položiek, ktoré nie sú skladom, môžu byť pred potvrdením telefonicky overované, aby nedošlo k zneužívaniu internetového obchodu tretími osobami.
  • Predávajúci zašle kupujúcemu najneskôr nasledujúci pracovný deň potvrdenie objednávky. Potvrdenie objednávky obsahuje:
   • fakturačné údaje kupujúceho (včítane adresy dodania)
   • špecifikáciou tovaru
   • množstvo objednaného tovaru
   • jednotkovú cenu tovarov, celkovú hodnotu objednávky, včítane ostatných služieb, ak budú fakturované (dopravné, poštovné, balné, dobierečné a pod.)
   • termín dodania

    
  • Predávajúci môže v prípade objednávky položky dodávanej na základe osobitnej objednávky kupujúceho (ďalej len „tovar na objednávku“), vyžadovať od kupujúceho úhradu zálohy v dohodnutej výške, podľa druhu tovaru. Uhradením zálohy kupujúci zároveň dáva neodvolateľný súhlas s tým, že tovar na ktorý bol poskytnutá záloha, nespadá medzi tovary uvedené v § 12, odst. 5, zákona č.108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji v aktuálnom znení a zároveň súhlasí s tým, že uhradí predávajúcemu zmluvnú pokutu, vo výške poskytnutej zálohy v prípade neprevzatia tovaru do 14 dní po dohodnutom termíne dodania. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje kupujúceho povinnosti zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, pokiaľ sa nedohodne inak.
  • Objednávku možno stornovať bez poplatku v nasledujúci pracovný deň po obdržaní „Potvrdenia objednávky“ a to písomnou formou (e-mail, fax). V prípade, že predávajúci neobdrží storno objednávky, vzniká medzi kupujúcim a predávajúcim záväzná kúpna zmluva.
  • Pridelenie individuálnych zliav a platobných podmienok pre registrované právnické osoby podlieha schváleniu prevádzkovateľa internetového obchodu. Registrované právnické osoby majú prístup k špeciálnym akciám a infomáciam v rámci partnerskej zóny. Zneužitie týchto výhod môže mať za následok vyradenie užívateľa z partnerskej zóny.

   
 3. CENY, PLATOBNÉ A DODACIE PODMIENKY
   
  • Predávajúci sa zaväzuje dodať a kupujúci odobrať tovar uvedený v kúpnej zmluve v dohodnutom termíne.
  • Kupujúci sa zaväzuje uhradiť predávajúcemu kúpnu cenu vrátane služieb, uvedených v kúpnej zmluve.
  • Platbu za tovar môže kupujúci uskutočniť týmto spôsobom:
   • Pred dodaním tovaru:
    • bankovým prevodom – úhradou zálohovej faktúry na účet spoločnosti Dextrade Žilina, s.r.o.

     
   • Pri dodaní tovaru kuriérom, resp. pri vlastnom odbere:
    • dobierka 1,50€ s DPH
    • v hotovosti, v niektorej z organizačných jednotiek spoločnosti Dextrade Žilina, s.r.o.

     
   • Po dodaní tovaru (len registrovaní obchodní partneri s prideleným kreditným limitom od predávajúceho):
    • bankovým prevodom – úhradou faktúry na účet spoločnosti v dohodnutej lehote splatnosti
    • v hotovosti, v niektorej z organizačných jednotiek spoločnosti Dextrade

     
  • Ceny označené ako „VÝPREDAJ“, alebo „AKCIA“ platia len do vypredania zásob, príp. do termínu platnosti akcie.
  • Dodacia lehota pre skladové položky je do 3 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. Dodacie lehoty tovarov na objednávku (na externom sklade, príp. zákazkové objednávky) sú uvedené v potvrdení objednávky. Vznikom kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí s dodacím termínom uvedeným v potvrdení objednávky.
  • V prípade, že sa zmenia podmienky dohodnuté v kúpnej zmluve pred dodaním tovaru, navrhne predávajúci kupujúcemu zmenu. Pokiaľ kupujúci nebude navrhovanú zmenu akceptovať, má právo na odstúpenie od zmluvy a prípadné vrátenie zálohy.
  • Pri objednávkach nad 250.-€ s DPH je doprava na miesto určenia v rámci SR zdarma.
   Pri objednávkach do 250,-€ s DPH účtujeme dopravné v rámci SK následovne:
   • štandartné poštovné:       5,-  € s DPH
   • tovar z kategórie Pracovné dosky -> Laminátový povrch, Umelý kameň, Masív, Zásteny:  15,- € s DPH
   • pri tovare nad 3m alebo hmotnosti balíka nad 20kg : 10,-€ s DPH
   • nad 50 kg – individuálna ponuka
  • Česká republika na vyžiadenie cenovej ponuky na dopravu, platba len na zálohovú predfaktúru
   • Kupujúci zároveň týmto dáva súhlas s elektronickým zasielaním faktúr. Zasielané elektronické faktúry sú vo formáte PDF, zabezpečené proti pozmeňovaniu obsahu a spĺňajú všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle § 75 a 76 zákona o DPH c.222/2004 Z.z. v platnom znení. Zaslaním objednávky dáva kupujúci súhlas so zasielaním našich faktúr v elektronickej podobe, v zmysle §31-36 zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v platnom znení.
  •  

   
 4. REKLAMÁCIE
   
  • Reklamácie tovaru upravuje Reklamačný poriadok spoločnosti Dextrade Žilina. Reklamačný poriadok si môžete stiahnuť TU.

   
 5. VRÁTENIE TOVARU
   
  • Kupujúci – fyzická osoba má v zmysle zákona č. 108/2000 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, právo na odstúpenie od zmluvy do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.
  • Rozhodnutie o vrátení tovaru a odstúpení od zmluvy zašle kupujúci predávajúcemu písomne (mailom, faxom, poštou) s uvedením čísla objednávky, príp. faktúry, dátumu nákupu a čísla účtu, či presnej adresy pre finančné vysporiadanie.
  • Zakúpený tovar zašle kupujúci na vlastné náklady predávajúcemu nepoškodený, vrátane dokumentácie a dodaného príslušenstva.
  • Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar do 15 dní odo dňa prijatia tovaru. Tovar zaslaný späť formou dobierky nebude predávajúcim prevzatý.
  • Kupujúci berie na vedomie, že v prípade objednávky tovaru, v internetovom obchode označeného ako tovar „na objednávku“ (dodávaného na základe osobitnej objednávky kupujúceho) nespadá tento medzi tovary uvedené v § 12, odst. 5, zákona č.108/2000 Z.z. a nie je možné ho vrátiť v zmysle predchádzajúceho bodu.

   
 6. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
   
   
 7. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
   
  • Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak  je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
   Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia týchto všeobecných obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky. Zmluvné strany sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
    
  • Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi v celom rozsahu súhlasí.
   Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynutiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynutiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
    
  • Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok, pričom povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke www.dexshop.sk

 

 

najobľúbenejšie:

 

Prihlásenie